YMA KUMPUAN: Ram Leh Hnam Humhalh

YMA Kumpuan, Ram leh Hnam Humhalh kan puanna a rei tawh bawk bâkah a tha aniang kan puang nawn sêk mai anih hi. Ram leh hnam humhalh hian a fuanhnemin a kêng tel hnêm viau awm e. Kan Kumpuan bawhzui thalehzual tûrin î inkar sêk mai teh âng u. Hei bâk hi chu Mizote tân tanrualna tâk tâk a awm thei lo. Mizoram aram leh a chêng hnâm Mizo-a Zohnahthlak unau zawng zawng kha a huam vêk a, chung Zo hnam hrang hrang zê in anglo leh tâwng in anglo te inbiak pawhna chu MIZO TAWNG (Duhlian tâwng) hi a ni. Mizo TAWNG kan hman ho tlân angai bawk tihna a ni. Tâwng avânga la Mizo mai kan ni a, Mizo tâwng ziak Lehkhabu ala awm avânga Hnam boral lo mai kan ni.
India rama Hnam tenau “TAWNG ral mai tur zingah Mizo Tawng hi a tel anih chuan engtinnge kan tih ang le.?.”. A pawimawh bêrah chuan YMA Kumpuan, Ram leh hnam humhalh bawhzui that, kan hruaitu tên abawhzuidân ruangâm an siam te ngaih pawimawh hi a ni. “Chubâk-ah Kan Mithiam/Lehkhathiam te’n kan Lehkhabu ziah tawngkam hman dân te fimkhur a ngai. Tîn, Mizo tawng upa (Idioms & Phrases) hman hnem hrâm tum ila. Thilhming sawi nân a Mizo tawnga awmlo English/ Hindu tawng te chu atlukpui emaw a awm ang deuhin Mizo tawnga hmingvuah thiam a ngâi a Zotawngah lehthiam kan chin uar deuh deuh a ngâi.”

Thâwnthu, thuziaksei emaw thu thar lakkhawm thuziak-ah te English Language zehtêl kher tum lo tlâng ila. “Mizo tawnga thuziah ni nâ nâ na English language lo têl thin hi achângkâng lo hle a, Hnam Tawng leh Ziak ati thângtlâwm hle a ni. English leh Hindi te hi i hnualsuat vêk ang u tihna a ni hran lo.”

English leh Hindi tawng leh ziakte chu kan thiam uar sauh sauh zawk atul hle a ni. Amaherawhchu, Hnam tawng râl mai tur zingah kan awm takah chuan mahni ramchhângah ngei chuan tawng leh ziakah Mizo tawng kan thantirin kan uar êm êm a ngai ringawt a ni. Zirna sâng zawk umin ramdangah pawh kal ila, kan ramah chuan Mizo tawng ngeiin hna kan thawk tur a ni. ‘English thiam êm êm pawh ni ila kan Office File-a Lehkha pawimawh te chu MIZO TAWNG ani vek tur a ni.’ Mizo tawng vekin thu kan inthawn/chah tur a ni..Keini ram aia changkâng zâwk japan,china,korean,etc,.ho khian English an ngaisâng lo, an hmang ngai hêk lo. Chutichung pawhin khawvela Science thiamna Technology sâng bêr anni tho tho. An University lian tak tak leh Institution-ah te khian English a leng hlawllo zawk. Mahse, khawvel mithiam Engineering Technology sâng ber niin an ralthuam an mahni irawma an siam hmangin khawvel hi an luahkhat vek emaw tih mai turin tumah an hlau tawh lo.

Kan ramah hian hnamdang chuti teh luain an awm lo a, a awm chhunte chu India khua leh tui bâkah khawchhak lama kan unaute a kan chhiar tlêma tawng lamrik inanglo deuhte kha a ni mai a. Mahse, hêngho hi kan ramah an rawn khawsa / chêng ve duh emaw eizawnân inzirna, Sorkar hna emaw kan mamawh thiamthil rawn thawk pawh nise MIZO TAWNG an thiam ngei ngei tur a ni. Keini pawhin an tawngin kan be tur a nilo, Mizo tawng ngeiin kan bia in hna kan thawhtir tur a ni. Heibâkah pawh hian kan Polician leh Lehkha intizir thui sêi deuh a inngai leh zinthui deuh a inngai bik thênkhat thuziak chhe te te ah English zêh têl teuh leh sawi têl puamdeuh tul tum tlat kan awm i sim tawh ang u, Zofate hian kan changkanpui tehlua chuanglo e. Tin, kan Kohhran/biakin theuh-ah Kohhran upa inzirthui deuh leh Pastor inzirhnem emaw khawthlang lama intizir awmrei deuh ten a an Sermon; ‘Thlarau chân a changkâng bîk emaw thlêng sângbîk’ nân tih niawm tâka English zehtel hrep ching kan awm tlat thin a a changkâng lo. Kan Beramte’n Hallelui-ah tih bâk tawngdang lamrik an neih bik loh hi.

Sawitur avan tam em..Mizoram-ah Mizo ngêiin Dawr hmingah Mizo hming dah kan va tlêm êm, min dawrtu te hi Mizo tho an ni sî a, England emaw New york kawtchhuah a thuvung tur nimaiawm tâk Dawr te chu Aizawl kawtthler-ah te chuan an thêr fêr fûra a âtthlâk mang e. Aizawl kawtthlêr lunlaitak-ah hian kumkhat chhungin Sap-pachal pakhat hian vawi êngzâtngê kawng a rawn zawh âng le..? Industry,factory,manufacture,furniture work, Motor workshop, restaurant,drugs store, Damdawi in hming thlêngin a atam mai kan sawi sênglo ang, English mi vêk an lo ni e. Khitîang ho khi foreigner charge-a hnawh chhuah vêk an ngâi. Chutilochu, Mizoram khawpui Aizawl hi Mizote Khawpui anihna ahloh zo dâwn. Ngûntâkin i inngaihtuah thar leh teh ang u. Dawr bâng, motor bâng, inbâng kopâng lehzelah Zo-tawng thuziak hmuhtur avâng tawh e mai, kan ral mai dawn. “Welcome To’ tih hi khawiah mah târ tawh suh u.” Sorkar-in a thuchhuah Mizote bâk chhiartu tâm awmchuang lo ah chuan English khêr a print/târ/sêm angailo, Mizo tawngin kan hre vêk zawk English mite zawm tur kan ramah a awm têh teuh lo. Bank/Company pawh rawn dîng mahse Mizo tawng hmang vêkin ziak/tawng information(inhrilhhriatna) an hmangin Mizo tawng an rawn dah pawn ngawt tur ani lovâng.

Mizoramah hian NGO pawllian tâk tâk a tam êm êm a, hêng pawl hi hnam bil hnamdâng inrawlh ve theih hauh loh ani deuh bêr. Chûng pawl lian tâk tâk te chuan an hming invuahah Mizo Tawng avâng khawp mai. Hnamdâng rimkai hlêk teitheilo sî, mahse,Sap ho chu anlêngbîk niawmtâk pawl ava tam êm, mirethei tanpuitu pawl leh Sakhua din thlêngin Mizo vêk nisiin Zotawng kan pêt êr âwn âwn leh lawi sî. “Mizo vêk kan nih hi kan Pawl Hming hi Mizo Tawngin I Thlâk Vêk Ang U.

Mizo tawng/hmingin Football,Volleyball,Basketball a khêlh theih. Zotlangval,rawltharte u kalpah leh kawngkama zai, inbuallaia saktur hla Lêngzêm Hla mawi tâk tâk kan ngahteh mai a sîn, êngatîngê vai/sap/negro ho rap/hla sa a inbûk tâk ngûr ngûr le, dangkhur êr êr leh hmui phu hlêp hlêpa- nuam awmngaihna hrelo niawm tâka mêng manglo a saphla sak êr êr ngamchuan Mizotawng ngeiin han sêp thlêr vê âr âr ta che u. Thian emaw chhûngte kan Mizo puite ngeiah chuan Lâwmthu,lâwmpuina,sûnna,lawmpuina pêk,hrîatrêngna,nghîlhlohna inpêkna a thusawi leh thuziak rêng rêngah Mizo tho kan pektur anih emaw Mizote bâk chhiartura kan tih loh chuan êngngê ENGLISH tawng/zîak khêr kan hman angaih?

Leave a Reply